BEBOERNYT


Hjemmeside for Beboerforeningen Østre Palæ - 2 år efter vi startede

07-02-2017
Vi har nu haft 2 års jubilæum og hjemmesiden er blevet hverdag for os og for mange i Østre Palæ - men vi vil gerne have at den blivder brugt endnu mere.

Husk derfor at abbonnere på 'nyt fra foreningen' eller bofællerne på feltet oppe til højre, så vil du modtage en mail, når der er nyt på hjemmesiden.

Mange venlige hilsener

Henrik, Hanne, Marianne, Jette og Frans

Opfølgning på det årlige møde med CA i juni

02-10-2017

Kære beboer,

Dette er beboerforeningens opfølgningsmail på det møde vi holdt med City Appartment i juni måned:

"Kære City Apartment

Beboerrepræsentanterne har afholdt et lille møde den 19. september,  hvor vi gennemgik punkterne fra vores behagelige gårdmøde i sommer sammen med Bent og Kim.

Vi talte bl.a. om markante ujævnheder i asfaldsbelægningen i gården som giver dybe søer af regnvand (særlig i denne sommer 2017 med de mange skybrud)

Fx ud for gårdsidedøren til opgang 89 på  træder man lige ud i en ankeldyb sø. Desuden er bl.a. trappen ned til tørrekælder overfor afaldscontainerne belagt med en lille “afsfaltpukkel” der gør at man næsten falder ned ad trappen.

Vi tale om de nye affalds containere til bl.a. farligt affald og bioaffald. Det håber vi lejerne tager til sig.

Selv om man i aviserne læser at den nye kommunale affaldsforbrænding i København mangler affald og må importere affald fra udlandet? For at undgå at borgerne ikke skal få kæmperegning på fjernvarme.

Der tales i ejendommen stadig om at den daglige affaldssituation. Det er ikke lykken at containerne aldrig eller sjældent bliver rengjort og at det stadig er ubehageligt – for de beboere – der bor lige ud til containerne  - Helst så vi at alle containere kom under tag.

Dog er vi meget tilfredse med vores gårdmand Alex. Han gør alt for at rydde op og ordne alting.

Porten er stadig til stor debat. Vi ønsker alle at den får sin oprindelige funktion – bl.a for at holde uvedkommende ude fra gården inkl. en masse biler som ikke har P-tilladelse.

Der mangler stadig forlængerledninger på lamperne på loftet – folk kan ikke se ind i deres rum.

Vi glæder os til nye dørtelefoner og evt. video på opgangene i 2018. Er i tvivl om udgifterne til video. Er det lejerne der skal betale for det?

Det nye fjernvarmeanlæg som er ved at blive installeret. Giver det en besparelse for alle?

Der er kommet nogle tilbagemeldinger på flere lejeres store efterbetalinger på varmeregnskabet. Svar fra ISTA lyder: Det KAN IKKE aflæses forkert med de nye målere. Evt. fejl fra før maj 16 er blevet reguleret med de derved efterfølgende varme-efterbetalinger! Der er tilsyneladende ikke meget at komme efter. Har ikke hørt fra de lejere der gik videre med deres anke til huslejenævnet.

MVH

Beboerrepræsentanterne fra Øster Palæ

v/Hanne Christiansen"

GF er nu afholdt og du kan se referatet forneden af indkaldelsen.

I forbindelse med med verserende diskussioner af varmeregnskab efter opsætning af nye målere, må vi konstatere, at der er store forskelle i de målinger beboere har fået: Hvis du ønsker at klage skal det gøres til CityAppartments INDEN DEN 23. MARTS.

Se forslag til klageformulering forneden.

 ****

Beboerforeningen indkalder hermed til den årlige

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

Skt. Jakobs Kirke Sognegård

Østerbrogade 59, 2100 Kbh. Ø

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beboerrepræsentationens beretning
  3. Årsregnskab
  4. Forslag og nye tiltag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra lejerne – skal være bestyrelsen i hænde senest 21. feb. 2017
  6. Valg af beboerrepræsentanter – Joan Poulsen ønsker ikke genvalg, men resten af beboerrepræsentationen er parat til en ny runde.  Aktive lejere er dog – som altid - velkomne med friske kræfter og idéer.
  7. Eventuelt

 

Vi håber så mange som muligt vil komme til generalforsamlingen – der er sket mange ting i ejendommen i det forløbne år – så der vil sikkert komme mange spændende beretninger og spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

 

Formand Henrik Christiansen, Østerbrogade 89, henrik@frie-ji.dk

Web-master Frans Bevort, Østerbrogade 89, frans@bevort.dk

Kasserer Marianne Pedersen, Østerbrogade 89, mariannepedersen34@gmail.dk

Kontakt til LLO Hanne Christiansen, Urbangade 1, starkodder@kabelmail.dk

Beretning fra betyrelsen for 2016

På generalforsamlingen den 26.1.2016 blev der drøftet en række forhold, som beboerforeningen lovede lejerne at drøfte med City Apartment.

Beboerforeningen har hen over foråret og sommeren afholdt en række møder med CA. Nedenfor vil vi redegøre for de spørgsmål/svar vi har opnået.

Udeståender og forslag

Svar

 

 

Forslag til bedre affaldshåndtering, samt døre på skralde rum. Der ønskes ligeledes en bedre håndtering/placering af storskrald

Der vil ikke blive sat døre på skralde rummene – dette af hensyn til renovationsmedarbejderne.

Den daglige rengøring af skralde rummene har virkelig hjulpet.

CA vil undersøge muligheden for, at vi igen kan stille storskrald i skuret i gården.

 

 

Evt. flaskecontainer?

Er opstillet

 

 

Asfaltering af huller i gården

Er foretaget

 

 

Affaldshåndtering for erhvervslejere. Skal erhvervslejemålene selv bortskaffe deres affald?

Ja, erhvervslejere skal selv sørge for bortskaffelse af affald, og må altså ikke bruge ejendommens containere.

 

 

Portens brugsværdi. Vi har drøftet muligheden for en automatisk lukkefunktion, således at vi er sikret mod ubudne gæster, der roder i vores storskrald/husholdningsaffald

CA ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at aflåse porten, af hensyn til de omkostninger dette måtte medføre, og den praktiske håndtering. 

 

 

Parkering i gården

CA har uddelt 6 parkeringslicenser til erhvervslejere. Dette kan konstateres ved, at licenserne skal kunne ses i bilernes forrude. Al anden parkering i gården er ulovlig.

 

 

Cykeloprydning samt cykler ud af tørreplads.

Cykeloprydning i gården er foretaget af CA.

 

 

Forbud mod rygning på trapper, og åbning af vinduer i længere tid.

CA henstiller til beboerne, at dette ikke må foregå.

 

 

Evt. nye nøgler til loftsrum. Indbrud samt uaflåste loftsrum?

 

 

Der vil ikke blive udleveret nye nøgler til loftsrum.

 

 

Loftoprydning

Hver enkelt lejer må selv sørge for oprydning på egne loftsrum. CA sørger for oprydning af gangarealer.

 

 

Hvor mange ”møblerede lejligheder” er der i ejendommen, og hvor mange % af lejemålene må benyttes til dette?

Der er pt. 20 ”møblerede lejligheder” i ejendommen.

Der er ingen lovgivning om, hvor mange % der må bruges til dette.

 

 

Betaler beboerne for varme i tomme lejligheder, der renoveres?

Beboerne betaler ikke for varme. Der er målere i de pågældende lejligheder. Varmeforbruget betales af CA eller fraflyttede lejere.

 

 

Betaler beboerne for varme i tomme lejligheder, der renoveres?

Beboerne betaler ikke for varme. Der er målere i de pågældende lejligheder. Varmeforbruget betales af CA eller fraflyttede lejere.

 

 

Oplysning om, hvad der står på indvendig

vedligeholdelses konto én gang om året

Er udsendt. Vil fremover blive udsendt sammen med varmeregnskabet for året.

 

 

Gamle dørlåse og dørtelefoner

Vil blive udskiftet i 2018

 

 

Beboerrepræsentationens kontingent.

Samtlige lejemål – 99 – incl. de møblerede lejemål betales af henholdsvis lejere selv og CA.

 

 

Telefonnumre på beboerforeningen – evt. på hjemmesiden?

Beboerforeningen vil ikke have private telefonnumre på hjemmesiden. Hvis beboere vil kontakte os, må dette ske via hjemmesiden eller via vores mailadresser.

 

 

15.11.2016

 

05-01-2016
Interessant i den nye lejelov om vedligeholdelseskontoen

Uddrag af Lejeloven 2015 om Vedligeholdelse

Læg særligt mærke til paragraf 22 stk 4 og 23 stk 2 (markeret nedenfor), som handler om udlejers pligt til at oplyse hvad der står på din konto og at du har krav på at benytte din vedligeholdeseskonto til "andre rimelige vedligeholdelsesformål" end de sædvanlige, hvis saldoen overstiger tre års hensættelser.

NB! Satsen for hensættelser i 2016 og 2015 er 44 kr. pr. m2,  hvilket gør at mange lejemål i Østre Palæ sparer mange penge op - også ofte flere end, der meningsfuldt kan bruges på maling og tapet.

Frans, Beboerforeningen

BK nr 809 af 01/07/2015 Gældende

(Lejeloven)
Offentliggørelsesdato: 03-07-2015
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Kapitel IV

Vedligeholdelse

§ 19. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, herunder vedligeholde alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde, og sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger.

Stk. 2. Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. § 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog § 22.

Stk. 3. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre og fastsætte nærmere retningslinjer herom. Huslejenævnet skal fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes fuldførelse. Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes med et beløb, der svarer til forringelsen af det lejedes værdi, hvis udlejeren ikke overholder den frist, der er fastsat efter 2. pkt. Lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, Grundejernes Investeringsfond træffer endelig beslutning om at iværksætte arbejderne på udlejerens vegne, jf. § 60, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller huslejenævnet beslutter, at ejendommen skal administreres på ejerens vegne, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

Stk. 4. Huslejenævnet kan give påbud efter stk. 3, uanset om udgifterne kan afholdes af indestående på konti efter §§ 18 og 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 20. Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 21. Når en lejlighed er udlejet helt eller delvis til beboelse, anses udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i §§ 22 og 23. Ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, finder 1. pkt. kun anvendelse, for så vidt angår den del af det lejede, der er udlejet til beboelse.

§ 22. Udlejeren skal i hvert regnskabsår afsætte 29,00 kr. pr. m² bruttoareal på en vedligeholdelseskonto for lejligheden. Beløbene afsættes med 1/12 månedsvis. Det i 1. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Har lejeren ved aftale delvis overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, nedsættes det beløb, der afsættes på vedligeholdelseskontoen, forholdsmæssigt.

Stk. 3. Når udlejeren har afholdt udgiften til indvendig vedligeholdelse og til anden vedligeholdelse efter § 23, stk. 2, kan han fradrage den på vedligeholdelseskontoen. Han skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. Lejeren kan kræve dokumentation for de afholdte vedligeholdelsesudgifter.

Stk. 4. Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse. En negativ saldo kan ikke overføres.

Stk. 5. Undlader udlejeren at efterkomme en anmodning om inden et fastsat tidspunkt at fremlægge regnskaber med bilag for de sidste 5 år, kan lejeren kræve lagt til grund, at der på kontoen henstår et beløb, svarende til periodens hensættelse uden fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse.

§ 23. Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 2. Lejeren kan endvidere kræve, at det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår indvendig vedligeholdelse.

Stk. 3. Er lejeaftalen opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ved genudlejning skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og udlejeren skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved lejeforholdets begyndelse er til rådighed til vedligeholdelse.

Stk. 5. Ved ejerskifte overtager den nye udlejer vedligeholdelsespligten og viderefører vedligeholdelseskontoen.

§ 24. Reglerne i § 19, stk. 2, og §§ 21-23 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, bortset fra aftale om, at lejeren overtager pligten til vedligeholdelse. Det kan ikke aftales, at lejeren ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt.

Stk. 2. Reglen i § 19, stk. 1, kan ikke fraviges til skade for lejeren, for så vidt angår anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse, i ejendomme, hvor reglerne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder anvendelse. Det kan dog aftales, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det lejede.

Nyt fra foreningen

Vil du modtage en e-mail, når der er nyt fra Beboerforeningen, så tilmeld dig her.

Tilmeld dig her

Information 2016